ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  до державного навчального закладу

«Уманський професійний аграрний ліцей»

на 2018 – 2019 н.р.

І. Загальна частина.

         1.1. Правила прийому до державного навчального закладу «Уманський професійний аграрний ліцей» (далі –ліцей) на 2018 календарний рік розроблені  відповідно до законодавства України та Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України  затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня  2013 року № 499.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа,  яку  визнано  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового  захисту,  має  рівне  з громадянами України право на  освіту.

1.3.Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за  освітньо-кваліфікаційним рівнем:  «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна  комісія.

  2.2. Очолює приймальну комісію ліцею директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору згідно співбесід з урахуванням середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту (атестата про повну загальну середню освіту);

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ліцей оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через засоби масової інформації:  Газети «Уманська зоря», «Вечірні Черкаси», Телекомпанія «Умань», «Сатурн», сайт закладу і інформаційні стенди.

п/п

Назва професії

Обсяги прийому, осіб

Обмеження прийому

Термін навчання

На базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти

(9 класів)

1

Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”);  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів — 3 розряду;  водій автотранспортних засобів (категорія  “С”)

23

Вік: трактористи – 17 років, водії – 18 років на дату отримання професії

3  роки

2

Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”,“А2”  ); електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — 3 розряду; водій автотранспортних засобів (категорія “С1”)

23

Вік: трактористи – 17 років, водії – 18 років на дату отримання професії

3.5 роки

3

Кухар 4 розряду. Плодоовочівник – 3 розряду,

23

Без обмежень

3.4 роки

4 Кухар – 4 розряду, офіціант – 4 розряду, бармен – 4 розряду.

23

Без обмежень

3,7  роки

На базі повної загальної

середньої освіти

( 11 кл.)

5

Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”);  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів — 3 розряду;  водій автотранспортних засобів (категорія  “С”)

23

Вік: трактористи – 17 років, водії – 18 років  на дату отримання професії

1.5  року

6

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів — 3 розряду; водій автотранспортних засобів ( категорія «С1»)

23

Вік:

водії – 18 років на дату отримання професії

1 рік

7 Кравець 23 Без обмежень 1,5 року
8

Перукар (перукар-модельєр) – 1 класу, манікюрник – 3 розряду.

23

Без обмежень

1.4  рік

9

Кухар – 4 розряду, кондитер – 3 розряду.

23

Без обмежень

1,6 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі  базової та повної загальної середньої освіти проводиться з 01 червня по 25 серпня 2018 року.

2.6. Порядок роботи приймальної комісії: — робочі дні з 8.00 до 17.00 год. — обідня перерва з 12.00 до 13.00 год. — субота, неділя – вихідний.

2.7. Іногородні  особи після зарахування на навчання забезпечуються  гуртожитком

        ІІІ. Документи для вступу.

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею вказуючи обрану професію, форму навчання (державна, контрактна), місце проживання, до якої додають:

-  всі наявні документи про освіту (оригінали);

- медичну довідку (форма 086 У) з вказівкою всіх щеплень та відміткою лікаря:- група по фіз-рі; — придатний до навчання за професією (назва професії).

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копію паспорта, витягу про реєстрацію місця проживання, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера 4 шт..( копія);

- довідку про склад сім’ї (оригінал);

- документи, що підтверджують право на пільги

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІУ. Умови   прийому.

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком:

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. Згідно затвердженого графіка співбесід.

4.2.Конкурсний відбір  проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів з 1 червня по 25 серпня 2018 року:

ГРАФІК   СПІВБЕСІД

На базі 11 класів:

1. Кухар, кондитер — 20 серпня на 9-00 год.

2. Перукар (перукар-модельєр) манікюрник – 23 серпня на 9-00 год.

3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії  «С1»)  —21 серпня на 9-00 год.

4. Тракторист –машиніст с/г виробництва (категорії  “А1”, “А2”) ; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;  водій автотранспортних засобів (категорії  “С”)– 21серпня на 13-00 год. 

5. Кравець – 20 серпня на 15-00 год.

На базі 9 класів

1. Кухар, офіціант, бармен  – 23 серпня на 13-00 год. 

2.Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”);  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;  водій автотранспортних засобів (категорії  “С”)  – 22 серпня на 9-00 год.

3.Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”);електромонтер з ремонту та обслуговування ел. устаткування; водій автотранспортних засобів ( кат. “С1”)  – 22 серпня на 13-00 год.

 4. Кухар; плодоовочівник  – 23 серпня на 14-00 год.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації, здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок, відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту». 4.4.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

.Зарахування.

5.1.  Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 ”Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);
  • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (професією), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
  • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 – за умови проходження співбесіди;
  • діти працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: -   діти із багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей, відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»; -   випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; -   випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; -   учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями для яких вищезазначені дисципліни є профільними; -   особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання. Право на пільгове зарахування надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною вище.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею.

5.4.       У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до ліцею здійснюється наказом  директора.

5.6.  Після конкурсного відбору, зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у  державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.

6.2.  Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.  Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.   Обговорено на педагогічній раді ДНЗ «Уманський ПАЛ»  (протокол № 21  від  25 жовтня 2017 року)