АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічна атестація є одним із надзвичайно важливих функціоналів діяльності навчальних закладів. Атестація педагогічних працівників України проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педпрацівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 р.), (із змінами, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України  №1135 від 08.08.2013 р.).

Атестація для педпрацівників стає перевіркою їх особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками та є іспитом на компетентність.

Тому адміністрація закладу освіти, методична рада, атестаційна комісія тісно співпрацюють, координуючи свої дії відповідно до таких завдань:

— вивчити професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури;

— враховувати потенційні можливості педагога відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології;

— неухильно додержуватися вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно встановлення кваліфікаційних категорій;

— максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

— створити всі умови для виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

ПАРАДИГМА ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

МОДУЛЬ № 1

Нормативно-правова база для організації і проведення роботи з атестації педпрацівників: Закон України «Про освіту»  ( п.4, ст.54) від 23 березня 1996 р.; типове положення про атестацію педпрацівників України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.27) від 13.05.1999р.

Педагогічний працівник — це співробітник закладу освіти:

— з високими моральними якостями,

— з відповідною педагогічною освітою і належним рівнем професійної підготовки,

— який здійснює педагогічну діяльність,

— який забезпечує результативність і якість своєї роботи, фізичний і психічний стан якого дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальному закладі. ( Із Закону України «Про загальну середню освіту» (п.1 ст.24)

МОДУЛЬ № 2

Умови атестації педагога.

— Наявність відповідної вищої фахової або педагогічної освіти.

— Володіння педпрацівником державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов’язків, відповідно до Конституції України (ст.10).

— Обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації 1 раз на 5 років.

Принципи проведення атестації: демократизм, гласність, спільність, всебічність, систематичність, колегіальність, доступність,  спрямованість, самовдосконалення, моральне і матеріальне заохочення.

МОДУЛЬ № 3

 Рівень кваліфікації педагогічної майстерності оцінюється за результатами:

— аналізу відвіданих уроків та позакласних заходів,

— контрольних робіт, зрізів, умінь і навичок учнів, тестування,

— результативності участі вихованців у різних етапах учнівських олімпіад, конкурсів, змагань,

— аналізу участі педагога у навчально-виховному процесі закладу освіти,

— врахування думок колег, батьків та учнів.

МОДУЛЬ № 4

Порядок проведення атестації та її результати.

1. До 20 вересня поточного навчального року видається наказ «Про створення атестаційної комісії» на поточний рік.

2. До 10 жовтня атестаційна комісія:

— приймає заяви від педагогічних працівників для проведення чергової та позачергової атестації,

— приймає подання адміністрації закладу для тих педпрацівників, які знизили свій кваліфікаційний рівень порівняно з попередньою атестацією,

— подає у відповідні атестаційні комісії ІІІ рівня списки педагогічних працівників, які підлягають атестації.

3. До 20 жовтня АК розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації і доводить його під розпис особам, що атестуються.

4. До 20 жовтня видається наказ «Про атестацію педагогічних працівників» у поточному навчальному році, з яким знайомляться під розпис педагоги, що атестуються.

5. До 1 березня керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

6. До 15 березня АК вивчає роботу педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у 2-х примірниках за встановленою формою.

7. До 20 квітня поточного року:

АК розглядає атестаційні листи, що атестуються, проводить підсумкове засідання і приймає рішення відносно кожного педпрацівника, присутність якого є обов’язковою.

Засідання атестаційної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами комісії. Книга протоколів повинна бути пронумерована, прошнурована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою.

На підставі рішень АК видається наказ «Про результати атестації» у поточному навчальному році.

8. Атестація педагогічних працівників здійснюється у такі строки: комісією І рівня (у навчальному закладі) – до 01 квітня, ІІІ рівня (обласні атестаційні комісії) – до 25 квітня.

9. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

{Підпункт 3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 від 20.12.2011}

4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»);

5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;

{Підпункт 5 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 від 20.12.2011}

6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному педагогічному званню; {Підпункт 6 пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 від 20.12.2011}

7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

МОДУЛЬ № 5

Педагогічний працівник має право:

— подати заяву на проходження чергової чи позачергової атестації;

— вказати в заяві кваліфікаційну категорію, на яку хотів би атестуватись, і педагогічне звання, яке бажав би одержати;

— на обов’язкове одержання другого екземпляра атестаційного листа під розписку після прийнятого рішення АК.

Основне завдання методичної служби – це надання допомоги педагогам щодо формування й удосконалення навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи:

— систематичне консультування з питань організації самоосвіти,

— допомога педагогу у створенні адекватної потребам суспільства «самомоделі»,

— допомога педагогу у визначення слабких і сильних позицій з метою подолання труднощів,

— постійне інформування педагогів про новий педагогічний досвід,

— підготовка і надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії і практики.

Для виявлення труднощів та надання своєчасної допомоги проводиться щорічна діагностика методичного рівня педагога з використанням динаміки якісних показників педагогічної діяльності, діагностичної карти, анкет.