Виробниче навчання на виробництві

Практична підготовка учнів є невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті учнями в ліцеї та їх поглибленню.

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності, сприяння поліпшення якості підготовки фахівців.

Завданням практичної підготовки є:

-         підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

-         набуття професійних навичок;

-         змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

-         впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

-         співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися;

-         набуття відповідної робітничої професії.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком навчального процесу.

У рамках підготовки кваліфікованих фахівців в ліцеї широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість учням за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Навчальні практики проводяться на І-х, ІІ-х, ІІІ-х курсах програм підготовки у лабораторіях, майстернях, на полях навчально — дослідного господарства, а також  регіональних підприємств, організацій та установ, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки. Завданням таких практик є ознайомлення учнів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією.

Контроль практикою здійснюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання, які згідно наказу директора відповідають за виконання програми практики і надають допомогу для виконання завдань програм практики.

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна). Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які учні отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних предметів та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а також збір фактичного матеріалу для виконання творчих проектів (робіт) та випускних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

Перелік документів для проходження практики

учнями ліцею

  • Щоденник практики
  • Договір на проведення виробничої практики учня
  • Характеристика на учня з підприємства (організації, установи) проходження практики

Графік виходу на виробничу практику 2017-2018 н. р.

№ групи

К-ть годин

К-ть днів

Початок

Закінчення

в/н на виробництві

Початок

Закінчення

10

210

30

17.05

29.06

11

245

35

10.05

29.06

13

315

45

24.04

29.06

14

245

35

10.05

29.06

15

140

20

01.06

29.06

31

400

50

17.04

29.06

32

328

41

30.04

29.06

38

320

40

02.05

29.06

39

480

60

02.04

29.06

20

210

30

17.05

29.06

23

350

50

17.04

29.06

24

315

45

24.04

29.06

25

280

40

02.05

29.06

30

280

40

02.05

29.06

33

315

45

24.04

29.06

34

350

50

17.04

29.06

35

210

30

17.05

29.06

36

30

5

26.03

30.03

36

420

60

02.04

29.06