Виробниче навчання на виробництві

Практична підготовка учнів є невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті учнями в ліцеї та їх поглибленню.

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності, сприяння поліпшення якості підготовки фахівців.

Завданням практичної підготовки є:

—         підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

—         набуття професійних навичок;

—         змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

—         впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

—         співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися;

—         набуття відповідної робітничої професії.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком навчального процесу.

У рамках підготовки кваліфікованих фахівців в ліцеї широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість учням за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Навчальні практики проводяться на І-х, ІІ-х, ІІІ-х курсах програм підготовки у лабораторіях, майстернях, на полях навчально — дослідного господарства, а також  регіональних підприємств, організацій та установ, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки. Завданням таких практик є ознайомлення учнів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією.

Контроль практикою здійснюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання, які згідно наказу директора відповідають за виконання програми практики і надають допомогу для виконання завдань програм практики.

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна). Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які учні отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних предметів та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а також збір фактичного матеріалу для виконання творчих проектів (робіт) та випускних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

Перелік документів для проходження практики

учнями ліцею

  • Щоденник практики
  • Договір на проведення виробничої практики учня
  • Характеристика на учня з підприємства (організації, установи) проходження практики

Графік виходу на виробничу практику в 2021-2022 навчальному році

№ групи

Кількість годин

Кількість днів

Початок практики

Закінчення практики

10

203

29

19.05.2022

30.06.2022

13

308

44

26.04.2022

30.06.2022

14

308

44

26.04.2022

30.06.2022

15

238

34

12.05.2022

30.06.2022

18

308

44

26.04.2022

30.06.2022

32

203

140

29

20

14.01.2022

22.04.2022

23.02.2022

24.05.2022

36

210

182

30

26

26.01.2022

24.05.2022

10.03.2022

30.06.2022

37

308

44

15.12.2021

28.02.2022

39

280

252

40

36

16.12.2021

10.05.2022

23.02.2022

30.06.2022

20

70

10

14.01.2022

27.01.2022

21

238

34

14.01.2022

02.03.2022

23

371

53

12.04.2022

30.06.2022

24

371

53

12.04.2022

30.06.2022

25

294

42

28.04.2022

30.06.2022

42

245

35

22.12.2021

11.02.2022

47

376

200

47

25

01.09.2021

10.01.2022

05.11.2021

11.02.2022

48

376

176

47

22

01.09.2021

13.01.2022

05.11.2021

11.02.2022

30

301

43

27.04.2022

30.06.2022

31

231

161

33

23

16.11.2021

27.05.2022

31.12.2021

30.06.2022

33

231

33

13.05.2022

30.06.2022

34

245

35

11.05.2022

30.06.2022

43

200

232

25

29

13.10.2021

14.02.2022

17.11.2021

25.03.2022

44

133

210

19

30

01.09.2021

19.11.2021

27.09.2021

31.12.2021

45

84

12

13.10.2021

29.10.2021