Виробниче навчання на виробництві

Практична підготовка учнів є невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті учнями в ліцеї та їх поглибленню.

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності, сприяння поліпшення якості підготовки фахівців.

Завданням практичної підготовки є:

—         підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

—         набуття професійних навичок;

—         змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

—         впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

—         співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися;

—         набуття відповідної робітничої професії.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком навчального процесу.

У рамках підготовки кваліфікованих фахівців в ліцеї широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість учням за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Навчальні практики проводяться на І-х, ІІ-х, ІІІ-х курсах програм підготовки у лабораторіях, майстернях, на полях навчально — дослідного господарства, а також  регіональних підприємств, організацій та установ, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки. Завданням таких практик є ознайомлення учнів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією.

Контроль практикою здійснюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання, які згідно наказу директора відповідають за виконання програми практики і надають допомогу для виконання завдань програм практики.

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна). Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які учні отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних предметів та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а також збір фактичного матеріалу для виконання творчих проектів (робіт) та випускних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

Перелік документів для проходження практики

учнями ліцею

  • Щоденник практики
  • Договір на проведення виробничої практики учня
  • Характеристика на учня з підприємства (організації, установи) проходження практики

Графік виходу на виробничу практику в 2020-2021 навчальному році

№ групи

Кількість годин

Кількість днів

Початок практики

Закінчення практики

10

210

30

18.05.2021

30.06.2021

11

245

35

11.05.2021

30.06.2021

13

308

44

23.04.2021

30.06.2021

14

308

44

23.04.2021

30.06.2021

15

238

34

12.05.2021

30.06.2021

32

322

46

21.04.2021

30.06.2021

36

392

56

07.04.2021

30.06.2021

37

308

44

16.12.2020

01.03.2021

38

308

44

16.12.2020

01.03.2021

20

175

25

25.05.2021

30.06.2021

21

238

34

14.01.2021

02.03.2021

23

371

53

12.04.2021

30.06.2021

24

371

53

12.04.2021

30.06.2021

25

322

46

21.04.2021

30.06.2021

42

280

40

31.12.2020

26.02.2021

47

376

47

01.09.2020

05.11.2020

47

240

30

18.01.2021

26.02.2021

48

376

47

01.09.2020

05.11.2020

48

216

27

21.01.2021

26.02.2021

30

238

34

12.05.2021

30.06.2021

33

245

35

11.05.2021

30.06.2021

34

112

16

07.06.2021

30.06.2021

35

238

34

12.05.2021

30.06.2021

43

427

61

24.11.2020

19.02.2021

44

420

60

25.11.2020

19.02.2021

45

329

47

22.09.2020

26.11.2020