Виробниче навчання на виробництві

Практична підготовка учнів є невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті учнями в ліцеї та їх поглибленню.

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності, сприяння поліпшення якості підготовки фахівців.

Завданням практичної підготовки є:

—         підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

—         набуття професійних навичок;

—         змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

—         впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

—         співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися;

—         набуття відповідної робітничої професії.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком навчального процесу.

У рамках підготовки кваліфікованих фахівців в ліцеї широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість учням за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Навчальні практики проводяться на І-х, ІІ-х, ІІІ-х курсах програм підготовки у лабораторіях, майстернях, на полях навчально — дослідного господарства, а також  регіональних підприємств, організацій та установ, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки. Завданням таких практик є ознайомлення учнів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією.

Контроль практикою здійснюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання, які згідно наказу директора відповідають за виконання програми практики і надають допомогу для виконання завдань програм практики.

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна). Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які учні отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних предметів та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а також збір фактичного матеріалу для виконання творчих проектів (робіт) та випускних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

Перелік документів для проходження практики

учнями ліцею

  • Щоденник практики
  • Договір на проведення виробничої практики учня
  • Характеристика на учня з підприємства (організації, установи) проходження практики

Графік виходу на виробничу практику 2019-2020 н. р. 

№ групи

Кількість годин

Кількість днів

Початок

Закінчення

10

210

30

18.05.2020

30.06.2020

11

245

35

08.05.2020

30.06.2020

13

308

44

24.04.2020

30.06.2020

14

308

44

24.04.2020

30.06.2020

15

294

42

28.04.2020

30.06.2020

31

315

45

23.04.2020

30.06.2020

32

322

46

22.04.2020

30.06.2020

37

308

44

10.12.2019

20.02.2020

38

308

44

11.12.2019

21.02.2020

39

438

69

19.03.2020

30.06.2020

20

168

24

26.05.2020

30.06.2020

23

385

55

08.04.2020

30.06.2020

24

385

55

08.04.2020

30.06.2020

25

357

51

14.04.2020

30.06.2020

30

329

47

21.04.2020

30.06.2020

33

210

30

02.09.2019

11.10.2019

33

360

55

08.04.2020

30.06.2020

34

315

45

23.04.2020

30.06.2020

35

175

25

25.05.2020

30.06.2020

42

376

47

23.12.2019

28.02.2020

43

420

60

02.12.2019

28.02.2020

44

420

60

07.10.2019

31.12.2019

45

315

45

30.09.2019

02.12.2019

47

320

40

25.11.2019

24.01.2020

48

144

18

05.02.2020

28.02.2020

48

376

47

02.09.2019

06.11.2019

49

160

20

03.12.2019

31.12.2019