Розвитку професійної освіти сприяє методична робота в ліцеї. Це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на вдосконалення навчально-виховного процесу, що ґрунтується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу.

На сучасному етапі розвитку освіти провідне місце належить інформаційним технологіям. Оволодіння умінням використовувати комп’ютерну техніку для отримання інформації, удосконалення навчально-виховної, навчально-виробничої роботи закладу на основі комп’ютерно орієнтованих технологій є ознакою сучасного закладу освіти.

Система методичної роботи в ліцеї будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура методичної роботи органічно поєднує розгляд основних методичних тем педагогічними радами, науковий пошук предметних комісій та творчих груп із вивчення, впровадження ефективних освітніх технологій, тісну співпрацю викладача і майстра виробничого навчання. Організація методичної роботи в ліцеї має таку структуру:

01

Усі форми організації методичної роботи підпорядковані головній меті: надавати дієву практичну допомогу інженерно-педагогічним працівникам, сприяти підвищенню педагогічної майстерності та їх творчого зростання.

Постійно діючим органом, який обговорює найважливіші питання роботи в ліцеї, є педагогічна рада. Творчий пульс діяльності колективу перевіряється активністю педради. На педраді розглядають і обговорюють найважливіші питання організації роботи ліцею, вдосконалення навчально-виховного процесу, формування єдиних вимог, спрямованих на оптимізацію процесу навчання та виховання учнів. Перелік методичних питань, які обговорювалися на педраді в цьому році, значний: затвердження єдиної творчої теми в методичній роботі на новий навчальний рік, підсумки навчально – виховної роботи за попередній рік, впровадження активних форм і методів у навчальний процес, аналіз підсумків діагностичних контрольних робіт, розробка заходів щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів, утримання та соціальний захист дітей – сиріт, аналіз результатів обласного конкурсу на кращий дидактичний засіб навчання, виготовлений учнями професійно-технічних навчальних закладів,

обласного конкурсу на кращу рекламно-профорієнтаційну продукцію, виготовлену учнями ПТНЗ, обласного конкурсу «Стежками історичної та культурної спадщини регіону» серед учнів ПТНЗ, обласної виставки педагогічних технологій «Профтехосвіта Черкащини – 2014» стан професійної підготовки з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва», стан комплексного методичного забезпечення зі спецдисциплін  та інш.

Раз на три  тижні проводяться інструктивно – методичні наради для викладачів і майстрів виробничого навчання. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року до тематики таких нарад вносилися: опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій з питання формування мотивації навчальної діяльності учнів, про підготовку плануючої, звітної документації, ведення журналів тощо.

Зразком чіткого і водночас творчого підходу до виконання спільних завдань є робота методичних комісій. Роботу шести комісій сплановано згідно з річним планом роботи училища, урахуванням вимог нормативних документів, орієнтовано на кінцевий результат і підпорядковано головній методичній темі ліцею. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності викладача, удосконалення методики проведення уроку. На засіданнях вивчалися інструктивно — методичні матеріали, систематично аналізувався стан викладання предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, стан комплексно — методичного забезпечення предметів, творчі звіти викладачів, що атестуються, обмін досвідом роботи, вивчення і впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес.