Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця приносила вчителю радість,

щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну

повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежину творчості

В.О.Сухомлинський

Концепція методичної роботи

 Методична робота в ДНЗ «Уманський  професійний аграрний ліцей» здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», з Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Методична робота — це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні принципи методичної роботи:

 — демократизація та гуманізація навчального процесу;

— цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямів його діяльності;

— організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

— системність та систематичність;

— науковість;

— оперативність та мобільність;

— прогностичність та випереджувальний характер;

— оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

— пріоритет знань та моральних цінностей.

Мета і основні принципи завдання методичної роботи

 Метою методичної роботи є:

• оновлення змісту освіти;

• інформаційне та методичне забезпечення навчально – виховного процесу;

 • впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів;

 • вивчення та розповсюдження передового педагогічного та виробничого досвіду.

Основними завданнями методичної роботи є:

— організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею;

 — удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

 — розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для про-фесійного вдосконалення;

 — інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

 — організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій ;

 — створення комплексного мелодичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 — забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

 — підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична робота ДНЗ «Уманський  професійний аграрний ліцей» організовується і проводиться відповідно моделі системи та схеми структури.

Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед професійно – технічним навчальним закладом та втілюється у різних формах, методах і засобах.

У ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Основною у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково–технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно – методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду, засідання динамічної групи.